Rezultaty projektu

Celem projektu jest diametralna poprawa infrastruktury stanowiącej bazę do ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców oraz poprawa jakości ochrony środowiska przed skutkami katastrof, wypadków, pożarów i innych szkodliwych zdarzeń – w regionie przygranicznym (powiat gorzowski i Märkisch Oderland), w tym w obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Cele szczegółowe projektu:

  • budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, stanowiącego połączoną siedzibę Policji, Ratownictwa Medycznego i Straży Pożarnej, umożliwiającego współpracę w zakresie prowadzenia działań operacyjnych i utrzymanie gotowości bojowej wszystkich podległych jednostek w optymalnym stanie,
  • rzeczywista koordynacja i współdziałanie służb z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony medycznej i przeciwpożarowej poprzez wprowadzenie jednego, zintegrowanego systemu szybkiego reagowania (centrum dyspozycyjne),
  • zwiększenie zasięgu geograficznego działania służb ratowniczych i wzmocnienie prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz przed katastrofami w transgranicznym obszarze powiatu gorzowskiego i Märkisch Oderland, w tym w obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty”,
  • wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy polskimi i niemieckimi służbami ratowniczymi poprzez wymianę doświadczeń i integrację grup zawodowych podczas wspólnych szkoleń i ćwiczeń służb ratowniczych z zakresu ochrony życia i ratownictwa,
  • usprawnienie systemu łączności i monitoringu, obejmującego region przygraniczny (powiat gorzowski i Märkisch Oderland), pozwalającego na koordynację i prowadzenie działań o charakterze transgranicznym, w wypadkach zagrożeń i katastrof,
  • opracowanie Regionalnego Planu Zintegrowanych Działań Służb Ratowniczych,
  • zmniejszenie potencjalnych kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków poprzez usprawnienie funkcjonowania służb ratowniczych i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.