Category Archives: O Funduszu

O funduszu

Europejski Fundusz Spójności, inaczej zwany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji jest czasowym wsparciem finansowym dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto nie przekracza 90% średniej dla wszystkich państw członkowskich.
Fundusz Kohezji powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 roku, który wszedł w życie w 1993. Pierwotnie nazwano go Finansowym Instrumentem Spójności, a w 1994 roku jego nazwę zmieniono na Fundusz Spójności.
Głównym celem Funduszu Spójności jest zminimalizowanie różnic pomiędzy krajami, których poziom ekonomiczny odbiega od średniej UE. Finansowany jest głównie program z dziedziny ochrony środowiska i rozwoju komunikacyjnych systemów transeuropejskich. Projekty z tych dziedzin muszą być jak w przypadku transportu elementem transeuropejskiej sieci transportowej, natomiast jeśli chodzi o ochronę środowiska powinny spełniać wymogi wspólnej polityki ochrony środowiska.
Finansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności oparte jest na zasadzie współfinansowania. Strona Polska jest zobowiązana do zagwarantowania środków na pozostałe finansowanie z innych źródeł (budżetu gminy, środków własnych przedsiębiorstw komunalnych, środków NFOŚIGW, budżetu państwa).

nazwa_NOWE

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce.
W ramach programu planuje się realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23 proc. całości wydatków ze środków unijnych.