Category Archives: Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W Kontrakt IV – Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Witnicy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Witnica: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Witnica w ramach projektu Ujście Warty – Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica
Numer ogłoszenia: 386940 – 2009; data zamieszczenia: 06.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica , ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.witnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Witnica w ramach projektu Ujście Warty – Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w mieście Witnica oraz roboty odtworzeniowe tym: Zadanie 1 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Witnica Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Ulice: Osadników, Wysockiego, Rolna, Myśliwska, Wilcza, Kos. Mirosł, Wesoła, Ptasia, Strzelecka, Różana, Świerczewskiego, Wojska Polskiego, Kasztanowa, Dębowa, Sosnowa, Zaułek Polny, Wielka, Konopnickiej, Cmentarna, Sportowa, Moniuszki, Końcowa, Kościuszki, Zaułek Kowalski, Os. Zachodnie, Rutkowskiego, Gajowa. W tym: – kanalizacji grawitacyjnej – 11 894 m – kanalizacji tłocznej – 462 m plus 3 przepompownie ścieków – sieci wodociągowej – 5 290 m Zadanie 2 Przebudowa ulic Cmentarnej i Konopnickiej w miejscowości Witnica w ciągu drogi powiatowej nr 1410F. Kanalizacja deszczowa – 1 473,50 m.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy PLN).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki Formalne 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz spełniają warunki określone poniżej. 1.2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Ustawy. 2. Warunki ekonomiczne i techniczne 2.1 Potencjał ekonomiczny i finansowy Aby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: a)posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 1,0 mln. PLN. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. 2.2 Potencjał kadrowy Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli. Stanowisko Wymagana liczba osób Wymagania dotyczące osób Kierownik Budowy – branża sanitarna 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej o długości nie mniejszej niż 5 000m w ramach jednego zadania. Kierownik Robót Sanitarnych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Kierownik Robót Drogowych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej w zakresie budowy dróg. Kierownik Robót Elektrycznych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia. i. Wykonawca przedstawi informacje i dokumenty potwierdzające uprawnienia osób należących do kluczowego personelu. ii. Wykonawcy składający wspólnie ofertę muszą łącznie spełniać w/w wymagania. 2.3 Doświadczenie Wykonawcy a)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej jednego zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej o długości nie mniejszej niż 5 000 m wykonanej w ramach jednego zadania. b)Warunek wymieniony, w p. a musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b)spełniać warunki wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ; c)do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia;.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pod rygorem nieważności oferta musi zawierać: 1. Oferta na wykonanie zamówienia – wypełniony Formularz Nr 1. 2. Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe – wypełniony Formularzem nr 2. 3. Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia). 4. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3). 5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1): a)Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4. b)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia c)Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku wykonawcy zagranicznego – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia d)Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku wykonawcy zagranicznego – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia e)Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia f)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), d), i e) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że: i.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ii.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie iii.nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. g)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie a)Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. i.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; b)Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2). i.Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych kluczowego personelu – zgodnie z Formularzem Nr 4, oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował – jeżeli dotyczy. ii.Kopie stosownych uprawnień budowlanych oraz kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanych przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów. c)Doświadczenie zawodowe – informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.3) i.Informacje o zrealizowanych zamówieniach – wypełniony Formularz Nr 6 ii.Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających,.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.witnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, pok. nr 6.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, pok. nr 1 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Rozsztrzygnięcie zamówienia

Witnica: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Witnica w ramach projektu Ujście Warty – Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica
Numer ogłoszenia: 32858 – 2010; data zamieszczenia: 05.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 386940 – 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Witnica w ramach projektu Ujście Warty – Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w mieście Witnica oraz roboty odtworzeniowe tym: Zadanie 1 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Witnica Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Ulice: Osadników, Wysockiego, Rolna, Myśliwska, Wilcza, Kos. Mirosł, Wesoła, Ptasia, Strzelecka, Różana, Świerczewskiego, Wojska Polskiego, Kasztanowa, Dębowa, Sosnowa, Zaułek Polny, Wielka, Konopnickiej, Cmentarna, Sportowa, Moniuszki, Końcowa, Kościuszki, Zaułek Kowalski, Os. Zachodnie, Rutkowskiego, Gajowa. W tym: – kanalizacji grawitacyjnej – 11 894 m – kanalizacji tłocznej – 462 m plus 3 przepompownie ścieków – sieci wodociągowej – 5 290 m Zadanie 2 Przebudowa ulic Cmentarnej i Konopnickiej w miejscowości Witnica w ciągu drogi powiatowej nr 1410F. Kanalizacja deszczowa – 1 473,50 m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności – Program Operacyjny Infrastrukura i Środowisko.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 14.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż Sp. z o.o., ul. Głowackiego 4a, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14936794,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 8776551,96
• Oferta z najniższą ceną: 8503273,71 / Oferta z najwyższą ceną: 12815845,20
• Waluta: PLN.

 


 

W Kontrakt V – Sieć kanalizacyjna w Nowinach Wielkich, Białczu, Pyrzanach, Białczyku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Witnica: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk
Numer ogłoszenia: 282674 – 2009; data zamieszczenia: 18.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica , ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.witnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk oraz sieci wodociągowej w miejscowości Białcz tym: – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – 12675 m – budowę sieci wodociągowej – 4239 m.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy PLN).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki ekonomiczne i techniczne 1 Potencjał ekonomiczny i finansowy Aby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: a) posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 1,0 mln. PLN. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. 2 Potencjał kadrowy Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli. Stanowisko Wymagana liczba osób Wymagania dotyczące osób Kierownik Budowy – branża sanitarna 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej o długości nie mniejszej niż 5 000m w ramach jednego zadania. Kierownik Robót Sanitarnych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Kierownik Robót Drogowych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej w zakresie budowy dróg. Kierownik Robót Elektrycznych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia. i. Wykonawca przedstawi informacje i dokumenty potwierdzające uprawnienia osób należących do kluczowego personelu. ii. Wykonawcy składający wspólnie ofertę muszą łącznie spełniać w/w wymagania. 3 Doświadczenie Wykonawcy a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej jednego zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej o długości nie mniejszej niż 4 000 m wykonanej w ramach jednego zadania. b) Warunek wymieniony, w p. a) musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pod rygorem nieważności oferta musi zawierać: 1.Oferta na wykonanie zamówienia – wypełniony Formularz Nr 1. 2.Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe – wypełniony Formularzem nr 2. 3.Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia). 4.Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3). 5.Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1): Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku wykonawcy zagranicznego – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku wykonawcy zagranicznego – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), d), i e) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2). Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych kluczowego personelu – zgodnie z Formularzem Nr 4, oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował – jeżeli dotyczy. Kopie stosownych uprawnień budowlanych oraz kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanych przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów. Doświadczenie zawodowe – informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.3) Informacje o zrealizowanych zamówieniach – wypełniony Formularz Nr 6 Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie, Wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.witnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Witnicy, ul. KRN 6, 66-460 Witnica pok. nr 6.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Witnicy, ul. KRN 6, 66-460 Witnica, sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Rozsztrzygnięcie zamówienia

Witnica: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk
Numer ogłoszenia: 393858 – 2009; data zamieszczenia: 13.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282674 – 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk oraz sieci wodociągowej w miejscowości Białcz tym: – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – 12675 m – budowę sieci wodociągowej – 4239 m.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 9051839 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• SANITAR Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe, Jan Kordacz, ul. Al. 11-go Listopada 91 k, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 5667819,50
• Oferta z najniższą ceną: 4273286,78 oferta z najwyższą ceną: 10080992,50
• Waluta: PLN.

 

 


 

W Kontrakt VI – Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Witnica.

Ogłoszenie o zamówieniu

Witnica: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białczyk
Numer ogłoszenia: 253302 – 2009; data zamieszczenia: 24.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica , ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.witnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białczyk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w tym: – rozbudowa oczyszczalni ścieków 950 m3/d do 2400 m3/d, obejmująca modernizację istniejącej części technologicznej i budynków oraz budowę części technologicznej o przepustowości ok. 1450 m3/dobę.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy PLN).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu 1. Warunki Formalne 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz spełniają warunki określone poniżej. 1.2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Ustawy. 2. Warunki ekonomiczne i techniczne 2.1 Potencjał ekonomiczny i finansowy Aby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: a) posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 1,5 mln. PLN. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. 2.2 Potencjał kadrowy Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli. Stanowisko Wymagana liczba osób Wymagania dotyczące osób Kierownik Budowy – branża sanitarna lub branża budowlana 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń lub uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m3/dobę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wielkość nie mniejszej niż 1000 m3/dobę. Kierownik Robót Sanitarnych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót sanitarnych Kierownik Robót Budowlanych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót sanitarnych. Kierownik Robót Elektrycznych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m3/dobę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wielkość nie mniejszej niż 1000 m3/dobę. Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia. i. Wykonawca przedstawi informacje i dokumenty potwierdzające uprawnienia osób należących do kluczowego personelu. ii. Wykonawcy składający wspólnie ofertę muszą łącznie spełniać w/w wymagania. 2.3 Doświadczenie Wykonawcy a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej jednego zadania obejmującego budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 2000 m3/dobę lub rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków polegającej na zwiększeniu przepustowości o 2000 m3/dobę. b) Warunek wymieniony, w p.1 musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b)spełniać warunki wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ; c)do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia;.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta na wykonanie zamówienia – wypełniony Formularz Nr 1. Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe – wypełniony Formularzem nr 2. Dowód wniesienia wadium Pełnomocnictwa dla osoby osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3). Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku wykonawcy zagranicznego – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku wykonawcy zagranicznego- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), d), i e) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2). Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych kluczowego personelu – zgodnie z Formularzem Nr 4, oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował – jeżeli dotyczy. Kopie stosownych uprawnień budowlanych oraz kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanych przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów. Doświadczenie zawodowe – informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.3) Informacje o zrealizowanych zamówieniach – wypełniony Formularz Nr 6 Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie, Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty: Podwykonawstwo – wypełniony Formularz Nr 7 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia – zgodnie z Formularzem Nr 8..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.witnica.pl ..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica pok. 6.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt wszpółfinanowany ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności.

Rozsztrzygnięcie zamówienia

Witnica: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białczyk w ramach projektu Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Witnica
Numer ogłoszenia: 353270 – 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253302 – 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białczyk w ramach projektu Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Witnica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w tym: – rozbudowa oczyszczalni ścieków 950 m3/d do 2400 m3/d, obejmująca modernizację istniejącej części technologicznej i budynków oraz budowę części technologicznej o przepustowości ok. 1450 m3/dobę.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 7334927 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane -INFRA, ul. Podmiejska 15c, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 7047649,24
• Oferta z najniższą ceną: 7047649,24 oferta z najwyższą ceną: 8719009,43
• Waluta: PLN.