Category Archives: Kalendarium

Kalendarium

16.06.2012

Dnia 16.06.2012 r. podczas uroczystości kulminacyjnych Jubileuszu 750-lecia powstania Witnicy, odbył się hapenning promocyjny związany z projektem „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”. Dokonano odsłonięcia kiosku informacyjnego dostarczającego informacji o projekcie. Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt informowali mieszkańców o rezultatach projektu. Rozdawano materiały promocyjne oraz informacyjne zainteresowanym mieszkańcom.

 


 

30.05.2012

4 30 maja 2012 r. w regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy odbyła się konferencja informacyjna poświęcona realizacji projektu „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”. Projekt był przedstawiany przez Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) oraz przez operatora sieci i infrastruktury związanej z projektem – Prezesa Miejskich Zakładów Komunalnych w Witnicy. Zgromadzeni uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań nt. projektu i uzyskania na nie odpowiedzi. Każdy mógł otrzymać materiały promocyjne związane z projektem.

 


 

04.10.2011

4 października 2011 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego bloku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Białczyku k. Witnicy. Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Białczyku wybudowano w technologii według patentu polskiej firmy Biogradex z Elbląga, autorstwa inż. Andrzeja Gólcza. Pierwszy blok oczyszczalni o przepustowości 1000 m3/d oddany został do użytku w 2000 r., a drugi, nowy blok ma przepustowość docelową 1400 m3/d. Generalnym wykonawcą inwestycji była firmy: INFRA z Gorzowa Wlkp. (roboty budowlane) oraz firma Biogradex (roboty technologiczne). Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu.


14.07.2011

W dniu 14.07.2011 r. dokonano odbioru końcowego robót dla zadania : „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Witnica Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Ulice: Osadników, Wysockiego, Rolna, Myśliwska, Wilcza, Kos. Mirosł, Wesoła, Ptasia, Strzelecka, Różana, Świerczewskiego, Wojska Polskiego, Kasztanowa, Dębowa, Sosnowa, Zaułek Polny, Wielka, Konopnickiej, Cmentarna, Sportowa, Moniuszki, Końcowa, Kościuszki, Zaułek Kowalski, Os. Zachodnie, Rutkowskiego, Gajowa. W tym: – kanalizacji grawitacyjnej – ok 12 km – kanalizacji tłocznej – ok 0,5 km plus 3 przepompownie ścieków – sieci wodociągowej – 5,3 km.

 


02.06.2011

W dniu 02.06.2011 r. dokonano odbioru końcowego robót dla zadania :”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk” Zakres inwestycji obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej z przepompowniami ścieków oraz wybudowanie wodociągu. Ogółem, długość sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach tego zadania wynosi ok. 16,3 km, a sieci wodociągowej 4,5 km.

 

 


 

22.02.2010
Uroczysta inauguracja realizacji projektu. Wmurowany został kamień węgielny w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Podpisano aneks do umowy dla dwóch projektu, co było niezbędne z uwagi na zmiany w Ustawie o finansach publicznych. Aneks wprowadził nową instytucję płatnika w procesie wdrażania projektu – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

Podpisanie aneksu do umowy  POIS.01.01.00-00-040/08-00

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

 

 

10.11.2009
10 listopada 2009 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Sanitar wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk”.
Umowa została podpisana przez Pełnomocnika Gminy Witnica ds. Realizacji Projektu Pana Andrzeja Zabłockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Chudziak. Wykonawcę reprezentował Pan Jan Kordacz – właściciel firmy.
Przedsiębiorstwo Sanitar złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu proponując cenę brutto 6.914.739,79 zł.


02.11.2009
Przekazanie placu budowy oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwu Inżynieryjno Budowlanemu „INFRA” Spółka z o.o.

 


 


08.10.2009
8 października 2009 r. o godzinie 8.00 nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Witnica, reprezentowaną przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Pana Andrzeja Zabłockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Chudziak, a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Budowlanym „INFRA” Spółka z o.o.

 


 


30.06.2009
Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Burmistrz Witnicy Andrzeja Zabłockiego, i Alicję Makarską – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 


 


8.04.2009
Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Środowiska) przyznania dofinansowania zostało podpisane przez Sekretarza Stanu Pana Stanisława Gawłowskiego.

 


 
30.05.2009
Złożenie wniosku o dofinansowanie.