Category Archives: Jednostka Realizująca Projekt

Jednostka Realizująca Projekt

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Zgodnie z powyższym wymogiem, w obrębie Urzędu Miasta i Gminy Witnica, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, utworzona została Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

 

Skład personalny Jednostki Realizaującej Projekt (JRP):

Kierownik JRP – mgr inż. Krystyna Sibińska

 

Sekretariat, promocja oraz monitoring – mgr Anna Torchała

 

Dział obsługi inżynieryjnej:

mgr Stanisław Czapaluk – pełniący jednocześnie funkcję Z-cy Kierownika JRP

mgr inż. Radosław Książkiewicz

mgr inż. Wojciech Stokop

 

Dział obsługi finansowej:

mgr Agnieszka Bajkiewicz

inż. Katarzyna Cybułka

Nadzór nad Działem obsługi finansowej pełni Skarbnik Miasta i Gminy Witnica – mgr Agnieszka Chudziak

 

Dział obsługi formalnej, monitoringu i promocji:

mgr Paweł Łopatka

 

 

Obowiązki Jednostki Realizaującej Projekt

 

Do zakresu obowiązków Kierownika JRP należą:

 • kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracami JRP
 • bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań,
 • przygotowanie, aktualizacja oraz zatwierdzenie: Harmonogramu Projektu, Planu Płatności i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
 • organizacja prac dotyczących przygotowania dokumentacji przetargowych dla wszystkich przetargów założonych w Harmonogramie Realizacji Projektu,
 • zapewnienie organizacji i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji Projektu
 • weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów przetargowych sporządzonych w JRP,
 • zapewnienie prowadzenia działań na rzecz popularyzacji przepływu informacji dotyczących Projektu zgodnie z obowiuązującycmi wytycznymi  
 • zatwierdzanie korespondencji i dokumentów przygotowanych w JRP
 • przygotowanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji Projektu,
 • zapewnienie warunków i ogólny nadzór nad przechowywaniem całości dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji Projektów

 

Do zakresu obowiązków Działu obsługi inżynieryjnej należą:

 • weryfikacja dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej (SIWZ) dla kontraktów na roboty budowlane,
 • przygotowanie i aktualizowanie Harmonogramów Realizacji Projektu we współpracy z Działem obsługi finansowej i Działem monitoringu
 • nadzór nad prawidłowością stosowania procedur formalnych wynikających m.in. z wymogów Prawa Budowlanego
 • udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji,
 • zgłaszanie Kierownikowi JRP wszelkich uchybień i zagrożeń dotyczących realizacji Projektu
 • uczestnictwo w radach budowy
 • weryfikacja Przejściowych Świadectw Płatności pod względem technicznym i rachunkowym,
 • uczestrnictwo w odbiorach częściowych, końcowych i innych,
 • dokonanie rozliczeń poszczególnych zadań (w tym kwalifikowalności wydatków).

 

Do zakresu obowiążków Działu obsługi formalnej i monitoringu należą:

 • weryfikacja częsci formalnej SIWZ (warunki kontraktu, IDW) dla zamówień podstawowych,
 • przygotowanie częsci formalnej SIWZ (warunki kontraktu, IDW) dla zamówień dodatkowych i uzupełniających w trakcie realizacji inwestycji
 • przygotowanie aneksów,
 • prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia (w tym organizacja pracy komisji przetargowych)
 • archiwizacja dokumentacji przetargowej,
 • weryfikacja gwarancji zabezpieczen finansowych
 • przygotowanie analiz prawnych i uzgadnianie ich z Kancelarią prawną w celu ich akceptacji,
 • weryfikacja Raportów Inzyniara i sprawozdań
 • sporzadzanie Raportów Zamawiającego z realizacji Projektu, w tym raportu na komitet Monitorujący,
 • aktualizacja procedur JRP

Do zakresu obowiązków Działu obsługi finansowej należą:

 • sprawowanie nadzoru finansowego
 • monitorowanie finansowe Projektu zgodnie z Planami Płatności, harmonogramami i planami inwestycyji
 • rejestracja wpływających faktur i rachunków,
 • weryfikacja poprawności faktur wystawianych przez wykonanwców
 • sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym oraz wtórnie pod względem merytorycznym z uwzględnieniem zastosowanej klasyfikacji VAT z przepisami o statystyce państwowej
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie do Działu finansowo-ksiegowego,
 • przygotowanie i aktualizacja Planu Płatności (z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania) we współpracy z Działem obsługi inżynieryjnej
 • sygnalizowanie Kierownikowi JRP zagrożenia płynnosci finansowej Projektu,
 • prowadzenie zestawień księgowych, w tym przechowywyanie kopii dowodów księgowych, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, dla potrzeb monitorowania rzeczowo-finansowego inwestycji
 • sporządzanie raportów finansowych
 • sporzadzanie wniosków o płatność w tzw. małym i dużym obiegu
 • sporzadzanie prognoz wnioskowania o środki z NFOŚiGW
 • monitorowanie potrzeby wykorzystania pożyczek z NFOŚiGW
 • monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych Projektu, sporządzanie kserokopii wyciągów bankowych i ich przechowywyanie
 • monitorowanie wysokości zabezpieczenia środków FS
 • monitorowanie ważności gwarancji na zwrot zaliczki, prowadzenie zestawień wszystkich gwarancji,
 • monitorowanie akceptacji dokumentów zatwierdzonych przez SUZ,
 • sporzadzanie list sprawdzajacych do faktur na koszty kwalifikowane, weryfikacja zgodności wystawionej faktury z Przejściowym Świadectwem Płatności
 • przygotowanie i wysyłanie dokumentacji wymaganej NFOŚ iniezbędnej do weryfkacji kosztów kwalifikowanych,
 • rozpisywanie nakładów dotyczących kosztów kwalifikowanych oraz rozliczanie różnic kursowych,
 • przechowywanie kopii raportów audytu finansowego
 • współudział w opracowaniu planów finansowych oraz sprawozdań w zakresie zadań objętych Projektami,

Do zakresu obowiązków Sekretariatu i Promocji należą:

 • prowadzenie sekretariatu JRP
 • udzielanie informacji o Projekcie i współpraca z mediami
 • prowadzenie działań informacyjnych i upowszechniających
 • przygotowanie notatek prasowych, artykułów, konferencji prasowych, ulotek, broszur itp.
 • redakcja strony www,
 • nadzorowanie wypełniania przez wykonanwców zadań związanych z promocją i wizualizacją Projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe)