Category Archives: O projekcie

O projekcie

baner_fs_2010

Opis projektu

Mala_naklejka_na_folder

Gmina Witnica przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Ujscie Warty – zintegrowana gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracji Witnica” Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infsrastruktura i Środowisko. Łącznie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych ok. 3718 odbiorców, co stanowi ok. 28% ogółu mieszkańców Aglomeracji Witnica. Zakres inwestycji obejmuje najefektywniejsze i najistotniejsze zadania z punktu widzenia właściwego funkcjonowania na obszarze aglomeracji systemu wodno-ściekowego. W ramach projektu wykonane zostaną sieci wodociągowe w Witnicy i Białczu, sieci kanalizacyjne w Witnicy, Białczu, Pyrzanach, Nowinach Wielkich. Wybudowana zostanie sieć wodociągowa długości 9,1 km oraz sieć kanalizacji sanitarnej długości 26,4 km. Rozbudowana zostanie gminna oczyszczalnia ścieków w Białczyku. Jej średnia dobowa wydajność wzrośnie z 1000m3/dobę do 2400m3/dobę.

 

Cele projektu

Obecny stan skanalizaowania aglomeracji Witnica (stan na 2008 r.) wynosi 29 %, a stan zwodociągowania 71,5 %. Ze zbiorczego systemu kanalizacji korzysta 3 845 mieszkańców , a z sieci wodociągowej 9 342 mieszkańców. Realizacja części operacyjnej projektu zakończy się w 2012 roku. Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne i organizacyjne i finansowe, wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przez właścicieli posesji będzie następować w kolejnych latach, aż do roku 2015.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wypełnienia zap[isów dokumentów planistycznych i strategicznych na szeblu krajowym, międzynarodowym i lokalnym.

Projekt poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy jednoczesnym poszanowaniu i ochronie środowiska przyczynia się do wzmocnienia spójności społecznej i ekonomicznej Wspólnoty Europejskiej, co jest celem Funduszu Spójności utworzonego na mocy Rozporzadzenia Rady Europy (WE) nr 1084/2006.

Realizacja przedsięwzięcia wypełnia cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnym ochronie i poprawie stanu środowiska. Projekt przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Polski oraz przeciwdziałaniu marginalizacji regionów Polski poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Realizacja przedsiewzięcia przyczyni się do poprawy jakości środowiska oraz osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym wypełnienia celów zawartych w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014. W zakresie rozbudowy infrastruktury technicznewj projekt przyczynia się ponadto do wypełnienia celów okreslonych w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2013. Realizacja projektu wypełnia równiez zapisy Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.