Category Archives: Fundusz Spójności

O funduszu

Europejski Fundusz Spójności, inaczej zwany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji jest czasowym wsparciem finansowym dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto nie przekracza 90% średniej dla wszystkich państw członkowskich.
Fundusz Kohezji powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 roku, który wszedł w życie w 1993. Pierwotnie nazwano go Finansowym Instrumentem Spójności, a w 1994 roku jego nazwę zmieniono na Fundusz Spójności.
Głównym celem Funduszu Spójności jest zminimalizowanie różnic pomiędzy krajami, których poziom ekonomiczny odbiega od średniej UE. Finansowany jest głównie program z dziedziny ochrony środowiska i rozwoju komunikacyjnych systemów transeuropejskich. Projekty z tych dziedzin muszą być jak w przypadku transportu elementem transeuropejskiej sieci transportowej, natomiast jeśli chodzi o ochronę środowiska powinny spełniać wymogi wspólnej polityki ochrony środowiska.
Finansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności oparte jest na zasadzie współfinansowania. Strona Polska jest zobowiązana do zagwarantowania środków na pozostałe finansowanie z innych źródeł (budżetu gminy, środków własnych przedsiębiorstw komunalnych, środków NFOŚIGW, budżetu państwa).

nazwa_NOWE

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce.
W ramach programu planuje się realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23 proc. całości wydatków ze środków unijnych.

Linki

Komisja Europejska http://europa.eu.int/comm

Komisja Europejska – reprezentacja w Polsce www.delpol.pl

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej http://ted.publications.eu.int/official

Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl

Ministerstwo Finansów www.mofnet.gov.pl

Ministerstwo Transportu i Budownictwa www.mi.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfosigw.zgora.pl/

Strona poświęcona Funduszowi Spójności www.pois.gov.pl/

Kontakt

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze

ul. Kożuchowska 4

65-364 Zielona Góra

tel. (068) 328-86-00

fax (0-68) 328-86-01

 


 

Gmina Witnica

ul. Krajowej Rady Narodowej 6

66-460 Witnica

tel. 095 721 64 40

fax. 095 751 52 18

Media

2011-10-04
Witnica ma oczyszczalnię

Jej budowa łącznie z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście jest największą inwestycją w powojennej historii miasta.
Chodzi o oczyszczalnię ścieków dla Witnicy i okolicznych miejscowości, którą dziś otwarto w Białczyku koło Witnicy. Wybudowano ją w technologii według patentu polskiej firmy Biogradex z Elbląga. Jest ona oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z możliwością chemicznego wspomagania usuwania fosforu. Pierwszy blok oczyszczalni o wydajności 1000 metrów sześciennych na dobę oddany został do użytku w 2000 roku. Drugi blok, o wydajności docelowej 1400 metrów sześciennych na dobę , oddany został właśnie dziś. Rozbudowa oczyszczalni o nowy reaktor i jednocześnie modernizacja pierwszego bloku oczyszczalni pozwoli na zaspokojenie potrzeb oczyszczania ścieków dla gminy Witnica na najbliższe 15-20 lat, co oznacza, iż w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej gmina wybiegła daleko w przyszłość. Wartość inwestycji – czyli skanalizowanie gminy – wynosi ponad 30 milionów złotych, budowa samej oczyszczalni kosztowała ponad 7 milionów. 63 % środków finansowych pochodzi z funduszy unijnych, 37 % to kredyty zaciągnięte przez gminę.

Źródło: http://www.zachod.pl/2011/10/witnica-ma-oczyszczalnie/

 


 

2010-02-24
W Witnicy powstaje nowoczesna oczyszczalnia ścieków

W Białczyku koło Witnicy uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę oczyszczalni ścieków. Całość przedsięwzięcia obejmuje budowę blisko 26,4 km sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Witnica, Białczyk, Pyrzany i Nowiny Wielkie i 9,1 km sieci wodociągowej w Witnicy i Białczu, a także rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Białczyku. Dzięki temu 3718 nowych mieszkańców zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, a 2264 do sieci wodociągowej. To bardzo ważna inwestycja dla gminy – mówi burmistrz Witnicy Andrzej Zabłocki. Dzięki nowej oczyszczalni ścieków w Białczyku będzie możliwa skuteczniejsza ochrona przede wszystkim ptaków, ale i innych zwierząt, które przebywają na terenie Parku Narodowego Ujście Warty. Wcześniej z tą ochroną było nie najlepiej – mówi dyrektor Parku Konrad Wypychowski. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu ”Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Witnica”, którego beneficjentem jest Gmina Witnica. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego ”Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.

Artykuł pochodzi ze serwisu informacyjnego Gorzowa Wielkopolskiego E-gorzów. Adres do strony interentowej http://egorzow.pl/aktualnosci/Oczyszczalnia_w_gminie_Witnica_27485.html


2010-02-23
Akt erekcyjny pod budowę wodociągu wmurowany

W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego poza władzami Witnicy uczestniczył również wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, który wspierał gminę przy zdobywaniu pieniędzy na tę inwestycję. Całość przedsięwzięcia obejmuje budowę 26 km sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Witnica, Białczyk, Pyrzany i Nowiny Wielkie i 9 km sieci wodociągowej, a także rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Białczu. Dzięki inwestycji prawie 4000 domów zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, a ponad 2000 do sieci wodociągowej.

Andrzej Kulesza

Artykuł pochodzi z serwisu interentowego Telewizji Polskiej S.A. TVP.PL. Adres do strony internetowej http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/aktualnosci/spoleczne/akt-erekcyjny-pod-budowe-wodociagu-wmurowany

 


 

2010-02-23
Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w gminie Witnica

Jak informuje agencja PAP już za rok Witnica w Lubuskim zyska nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Inwestycja te jest realizowana w ramach projektu, który dofinansowuje Unia Europejska. Powstanie ponadto 26 km sieci kanalizacyjnej i 9 km wodociągów.
Prace będą trwały na terenie miejscowości Witnica, Białczyk, Pyrzany i Nowiny Wielkie. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Białczyku będzie miała wydajność 2400 m3 na dobę. Koszt projektu wynosi 32 mln złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności stanowi 62%.

Robert Burda inzynieria.com
źródło: PAP | data źródła: 23-02-2010

Artykuł pochodzi z serwisu interentowego INŻYNIERIA.COM, adres interentowy http://wod-kan.inzynieria.com/cat/5/art/19090#jump


2010-02-23
W witnicy nowoczesna oczyszczalnia ścieków

Za rok gmina Witnica (Lubuskie) zyska nowoczesną oczyszczalnię ścieków. We wtorek w miejscowości Białczyk wmurowano akt erekcyjny pod rozbudowę obecnej gminnej oczyszczalni. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu, który dofinansowuje Unia Europejska.
Całość przedsięwzięcia obejmuje budowę 26,4 km sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Witnica, Białczyk, Pyrzany i Nowiny Wielkie i 9,1 km sieci wodociągowej w Witnicy i Białczu, a także rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Białczyku. Jej dobowa przepustowość zwiększy się z 1000 m3/d do 2400 m3/d.

Łącznie koszt inwestycji pod nazwą „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica” wynosi ok. 32 mln zł, z czego ok. 20 mln zł dofinansowała Unia Europejska w ramach Funduszu Spójności.
Dzięki tej inwestycji 3718 nowych mieszkańców zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, zaś 2264 do sieci wodociągowej.

„Liczymy, że dzięki rozbudowie sieci w gminie zwiększy się liczba mieszkańców, a także pozyskamy nowych inwestorów. Rozwój gospodarczy jest dla nas bardzo ważny. Nie możemy funkcjonować bez nowoczesnej oczyszczalni i sieci wodno-kanalizacyjnej” – powiedział PAP burmistrz Andrzej Zabłocki.

Fundusz Spójności wspiera dwa sektory: środowisko i transport. Od daty akcesji Polska stała się największym beneficjentem środków z Funduszu Spójności spośród wszystkich krajów członkowskich UE.

PAP

Artkuł pochodzi ze strony internetowej Portal Samorządowy, adres internetowy http://lubuskie.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/w-witnicy-nowoczesna-oczyszczalnia-sciekow,2409.html


2009-11-02
Przekazanie placu budowy – Budowa oczyszczalni ścieków

2 listopada 2009 r. o godzinie 12:00 nastąpiło przekazanie placu budowy Przedsiębiorstwu Inżynieryjno Budowlanemu „INFRA” Spółka z o.o.
Ruszają więc prace nad rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Białczyk.

 

 

 

 


2009-10-08
Podpisanie umowy – Budowa oczyszczalni ścieków

 

8 października 2009 r. o godzinie 8.00 nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Witnica, reprezentowaną przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Pana Andrzeja Zabłockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Chudziak, a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Budowlanym „INFRA” Spółka z o.o.


 

2009-07-01
Gmina Witnica wybuduje kanalizację dla całego miasta

Gmina wybuduje kanalizację dla miasta i trzech sąsiednich wsi za 38 milionów złotych. Skorzysta na tym prawie 6 tys. mieszkańców. Już w tym roku ruszy budowa drugiej części kanalizacji Witnicy, Białcza, Nowin Wielkich i Pyrzan. Gmina zdobyła 21 mln zł z Funduszu Spójności. A cały dwuletni kontrakt pochłonie 38 mln zł.
Dzięki inwestycji powstanie drugi blok oczyszczalni ścieków w Białczyku. Aktualnie pracujący blok nie wystarcza miastu, które w ostatnich latach gwałtownie się rozwinęło – zwłaszcza pod względem przemysłu. Rozwinęło się też budownictwo jednorodzinne. Drugi blok oczyszczalni pozwoli jej działać optymalnie. Przede wszystkim jednak miasto podłączy do kanalizacji co najmniej 22 ulice. Do tego podłączone zostaną wsie Nowiny Wielkie, Białcz i Pyrzany, a w Białczyku powstanie rurociąg tłoczny. Mieszkańcy 14 ulic w Witnicy i część mieszkańców Białcza będzie też miało wodociąg. Powstaną w sumie 34 kilometry rurociągów, z czego 25 kilometrów to kanalizacja, a reszta – wodociągi. Najwięcej, bo aż 11 kilometrów kanalizacji powstanie w Witnicy. Po ponad cztery kilometry rurociągów ściekowych zyskają rozległe wsie: Nowiny Wielkie i Białcz, a 2,5 kilometra kanalizacji powstanie w Pyrzanach. Do tego powstanie prawie pięć kilometrów wodociągów w Witnicy i ponad 4,2 km wodociągu w sąsiednim Białczu.
Według dość dokładnych obliczeń z nowej kanalizacji skorzysta 3,7 tysiąca mieszkańców gminy, a z nowych wodociągów będzie korzystać 2,2 tys. mieszkańców. Cała gmina liczy sobie 13 tys. mieszkańców – to też pokazuje, jak ogromna jest skala tej inwestycji. Mieszkańcy nie zobaczą tej inwestycji, bo wszystko będzie wkopane w ziemię. Jeszcze latem tego roku miasto rozpisze przetargi na wykonanie robót. Inwestycja będzie podzielona na trzy kontrakty – wodociąg i kanalizację Witnicy, wodociąg i kanalizację Białcza, Pyrzan, Białczyka i Nowin Wielkich oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Białczyku. Inwestycja będzie realizowana pod okiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Od momentu złożenia wniosku, zabiegi o pieniądze na tę inwestycję trwały przez równo rok. Pieniądze z Funduszu Spójności to pieniądze bezpośrednio ze środków centralnych.

(mm)

Artykuł pochodzi z serwisu informacyjnego Proekologia oraz Wodkaneko. Adresy stron interentowych na których znajduje się artykuł: http://www.proekologia.pl/e107_plugins/content/content.php?content.20477 oraz http://www.wodkaneko.pl/newsItem.aspx?pg=28&pk=6431


2009-07-01
Podpisanie umowy

W dniu wczorajszym w siedzibie Funduszu została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa – działanie I.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Umowa dotyczy dofinansowania Projektu: „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”, gdzie beneficjentem zadania jest Gmina Witnica. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu 32.372.529,61 PLN , a kwota dofinansowania w formie dotacji 20.531.486,46 PLN.

Inwestycja polega na wybudowaniu 26,4 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Witnica i miejscowości Białczyk, Białcz, Pyrzany i Nowiny Wielkie oraz 9,1 km sieci wodociągowej na terenie miasta Witnica i Białcz, a także rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białczyk poprzez zwiększenie dobowej przepustowości z 1000 m3/d do 2400 m3/d. W wyniku realizacji projektu do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 3.718 nowych mieszkańców, a do sieci wodociągowej 2.264.

 

 

podpisanie_umowy

Umowę podpisali: ze strony beneficjenta – Burmistrz Gminy Witnica Andrzej Zabłocki, ze strony Funduszu – Prezes Zarządu Alicja Makarska.

 

Artykuł pochodzi ze strony internetowej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  http://www.wfosigw.zgora.pl/wfzg/dok.php?kod_str=300

 

 


 

2009-04-08
Nowe potwierdzenia o dofinansowaniunie umowy

Z dniem 8 kwietnia br. trzy kolejne projekty otrzymały zatwierdzenie o dofinansowaniu w ramach I osi (gospodarka wodno-ściekowa) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dzięki planowanym inwestycjom w zakresie projektu gminy Witnica pt. „Ujęcie Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica” na jej terenie zostanie rozbudowany system kanalizacyjny i wodociągowy, a w Białczaku gminna oczyszczalnia ścieków. Do nowo wybudowanej instalacji wodno-ściekowej zostanie przyłączonych ok. 6 tys. osób. Jednocześnie realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego na obszarze objętym projektem oraz na terenach przyległych, a w szczególności na obszarach Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz Natura 2000.

Natomiast w wyniku realizacji projektu gminy Miasto Chełmża pt. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”, obejmującego również budowę tłoczni ścieków sanitarnych, przepompowni wód deszczowych oraz przyłączy sanitarnych, ponad 1,5 tys. osób oraz cztery podmioty gospodarcze zostaną przyłączone do sieci kanalizacyjnych.

Wnioskodawcą trzeciego projektu pt. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” są Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczali ścieków istniejącej w Goleniowie, systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Goleniów i Komarowo oraz kupno wozu wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji. Wymienione działania mają przyczynić się m.in. do wzrostu liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w sumie o ok. 21% w obu aglomeracjach.

Łączna kwota dofinansowania to ok. 70 mln PLN, co stanowi prawie 10% kwoty wszystkich dotychczasowych projektów, które otrzymały zatwierdzenie o dofinansowaniu w ramach I osi (gospodarka wodno-ściekowa) POIiŚ 2007-2013.

Artykuł pochodzi ze strony internetowej  Ekoportal  http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/dla_przedsiebiorcow_i_inwestorow/Fundusze_UE/Aktualnosci/potwierdzenia_dofinansowania_04_09.html

Zamówienia publiczne

W Kontrakt IV – Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Witnicy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Witnica: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Witnica w ramach projektu Ujście Warty – Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica
Numer ogłoszenia: 386940 – 2009; data zamieszczenia: 06.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica , ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.witnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Witnica w ramach projektu Ujście Warty – Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w mieście Witnica oraz roboty odtworzeniowe tym: Zadanie 1 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Witnica Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Ulice: Osadników, Wysockiego, Rolna, Myśliwska, Wilcza, Kos. Mirosł, Wesoła, Ptasia, Strzelecka, Różana, Świerczewskiego, Wojska Polskiego, Kasztanowa, Dębowa, Sosnowa, Zaułek Polny, Wielka, Konopnickiej, Cmentarna, Sportowa, Moniuszki, Końcowa, Kościuszki, Zaułek Kowalski, Os. Zachodnie, Rutkowskiego, Gajowa. W tym: – kanalizacji grawitacyjnej – 11 894 m – kanalizacji tłocznej – 462 m plus 3 przepompownie ścieków – sieci wodociągowej – 5 290 m Zadanie 2 Przebudowa ulic Cmentarnej i Konopnickiej w miejscowości Witnica w ciągu drogi powiatowej nr 1410F. Kanalizacja deszczowa – 1 473,50 m.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy PLN).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki Formalne 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz spełniają warunki określone poniżej. 1.2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Ustawy. 2. Warunki ekonomiczne i techniczne 2.1 Potencjał ekonomiczny i finansowy Aby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: a)posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 1,0 mln. PLN. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. 2.2 Potencjał kadrowy Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli. Stanowisko Wymagana liczba osób Wymagania dotyczące osób Kierownik Budowy – branża sanitarna 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej o długości nie mniejszej niż 5 000m w ramach jednego zadania. Kierownik Robót Sanitarnych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Kierownik Robót Drogowych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej w zakresie budowy dróg. Kierownik Robót Elektrycznych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia. i. Wykonawca przedstawi informacje i dokumenty potwierdzające uprawnienia osób należących do kluczowego personelu. ii. Wykonawcy składający wspólnie ofertę muszą łącznie spełniać w/w wymagania. 2.3 Doświadczenie Wykonawcy a)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej jednego zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej o długości nie mniejszej niż 5 000 m wykonanej w ramach jednego zadania. b)Warunek wymieniony, w p. a musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b)spełniać warunki wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ; c)do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia;.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pod rygorem nieważności oferta musi zawierać: 1. Oferta na wykonanie zamówienia – wypełniony Formularz Nr 1. 2. Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe – wypełniony Formularzem nr 2. 3. Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia). 4. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3). 5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1): a)Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4. b)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia c)Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku wykonawcy zagranicznego – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia d)Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku wykonawcy zagranicznego – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia e)Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia f)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), d), i e) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że: i.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ii.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie iii.nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. g)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie a)Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. i.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; b)Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2). i.Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych kluczowego personelu – zgodnie z Formularzem Nr 4, oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował – jeżeli dotyczy. ii.Kopie stosownych uprawnień budowlanych oraz kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanych przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów. c)Doświadczenie zawodowe – informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.3) i.Informacje o zrealizowanych zamówieniach – wypełniony Formularz Nr 6 ii.Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających,.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.witnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, pok. nr 6.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, pok. nr 1 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Rozsztrzygnięcie zamówienia

Witnica: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Witnica w ramach projektu Ujście Warty – Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica
Numer ogłoszenia: 32858 – 2010; data zamieszczenia: 05.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 386940 – 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Witnica w ramach projektu Ujście Warty – Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w mieście Witnica oraz roboty odtworzeniowe tym: Zadanie 1 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Witnica Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Ulice: Osadników, Wysockiego, Rolna, Myśliwska, Wilcza, Kos. Mirosł, Wesoła, Ptasia, Strzelecka, Różana, Świerczewskiego, Wojska Polskiego, Kasztanowa, Dębowa, Sosnowa, Zaułek Polny, Wielka, Konopnickiej, Cmentarna, Sportowa, Moniuszki, Końcowa, Kościuszki, Zaułek Kowalski, Os. Zachodnie, Rutkowskiego, Gajowa. W tym: – kanalizacji grawitacyjnej – 11 894 m – kanalizacji tłocznej – 462 m plus 3 przepompownie ścieków – sieci wodociągowej – 5 290 m Zadanie 2 Przebudowa ulic Cmentarnej i Konopnickiej w miejscowości Witnica w ciągu drogi powiatowej nr 1410F. Kanalizacja deszczowa – 1 473,50 m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności – Program Operacyjny Infrastrukura i Środowisko.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 14.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż Sp. z o.o., ul. Głowackiego 4a, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14936794,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 8776551,96
• Oferta z najniższą ceną: 8503273,71 / Oferta z najwyższą ceną: 12815845,20
• Waluta: PLN.

 


 

W Kontrakt V – Sieć kanalizacyjna w Nowinach Wielkich, Białczu, Pyrzanach, Białczyku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Witnica: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk
Numer ogłoszenia: 282674 – 2009; data zamieszczenia: 18.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica , ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.witnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk oraz sieci wodociągowej w miejscowości Białcz tym: – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – 12675 m – budowę sieci wodociągowej – 4239 m.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy PLN).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki ekonomiczne i techniczne 1 Potencjał ekonomiczny i finansowy Aby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: a) posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 1,0 mln. PLN. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. 2 Potencjał kadrowy Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli. Stanowisko Wymagana liczba osób Wymagania dotyczące osób Kierownik Budowy – branża sanitarna 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej o długości nie mniejszej niż 5 000m w ramach jednego zadania. Kierownik Robót Sanitarnych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Kierownik Robót Drogowych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej w zakresie budowy dróg. Kierownik Robót Elektrycznych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia. i. Wykonawca przedstawi informacje i dokumenty potwierdzające uprawnienia osób należących do kluczowego personelu. ii. Wykonawcy składający wspólnie ofertę muszą łącznie spełniać w/w wymagania. 3 Doświadczenie Wykonawcy a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej jednego zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej o długości nie mniejszej niż 4 000 m wykonanej w ramach jednego zadania. b) Warunek wymieniony, w p. a) musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pod rygorem nieważności oferta musi zawierać: 1.Oferta na wykonanie zamówienia – wypełniony Formularz Nr 1. 2.Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe – wypełniony Formularzem nr 2. 3.Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia). 4.Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3). 5.Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1): Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku wykonawcy zagranicznego – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku wykonawcy zagranicznego – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), d), i e) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2). Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych kluczowego personelu – zgodnie z Formularzem Nr 4, oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował – jeżeli dotyczy. Kopie stosownych uprawnień budowlanych oraz kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanych przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów. Doświadczenie zawodowe – informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.3) Informacje o zrealizowanych zamówieniach – wypełniony Formularz Nr 6 Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie, Wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.witnica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Witnicy, ul. KRN 6, 66-460 Witnica pok. nr 6.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Witnicy, ul. KRN 6, 66-460 Witnica, sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Rozsztrzygnięcie zamówienia

Witnica: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk
Numer ogłoszenia: 393858 – 2009; data zamieszczenia: 13.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282674 – 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk oraz sieci wodociągowej w miejscowości Białcz tym: – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – 12675 m – budowę sieci wodociągowej – 4239 m.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 9051839 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• SANITAR Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe, Jan Kordacz, ul. Al. 11-go Listopada 91 k, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 5667819,50
• Oferta z najniższą ceną: 4273286,78 oferta z najwyższą ceną: 10080992,50
• Waluta: PLN.

 

 


 

W Kontrakt VI – Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Witnica.

Ogłoszenie o zamówieniu

Witnica: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białczyk
Numer ogłoszenia: 253302 – 2009; data zamieszczenia: 24.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica , ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.witnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białczyk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w tym: – rozbudowa oczyszczalni ścieków 950 m3/d do 2400 m3/d, obejmująca modernizację istniejącej części technologicznej i budynków oraz budowę części technologicznej o przepustowości ok. 1450 m3/dobę.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy PLN).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu 1. Warunki Formalne 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz spełniają warunki określone poniżej. 1.2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Ustawy. 2. Warunki ekonomiczne i techniczne 2.1 Potencjał ekonomiczny i finansowy Aby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: a) posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 1,5 mln. PLN. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. 2.2 Potencjał kadrowy Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli. Stanowisko Wymagana liczba osób Wymagania dotyczące osób Kierownik Budowy – branża sanitarna lub branża budowlana 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń lub uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m3/dobę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wielkość nie mniejszej niż 1000 m3/dobę. Kierownik Robót Sanitarnych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót sanitarnych Kierownik Robót Budowlanych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót sanitarnych. Kierownik Robót Elektrycznych 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m3/dobę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wielkość nie mniejszej niż 1000 m3/dobę. Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia. i. Wykonawca przedstawi informacje i dokumenty potwierdzające uprawnienia osób należących do kluczowego personelu. ii. Wykonawcy składający wspólnie ofertę muszą łącznie spełniać w/w wymagania. 2.3 Doświadczenie Wykonawcy a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej jednego zadania obejmującego budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 2000 m3/dobę lub rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków polegającej na zwiększeniu przepustowości o 2000 m3/dobę. b) Warunek wymieniony, w p.1 musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b)spełniać warunki wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ; c)do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia;.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta na wykonanie zamówienia – wypełniony Formularz Nr 1. Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe – wypełniony Formularzem nr 2. Dowód wniesienia wadium Pełnomocnictwa dla osoby osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3). Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku wykonawcy zagranicznego – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku wykonawcy zagranicznego- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), d), i e) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2). Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych kluczowego personelu – zgodnie z Formularzem Nr 4, oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował – jeżeli dotyczy. Kopie stosownych uprawnień budowlanych oraz kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanych przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów. Doświadczenie zawodowe – informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.3) Informacje o zrealizowanych zamówieniach – wypełniony Formularz Nr 6 Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie, Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty: Podwykonawstwo – wypełniony Formularz Nr 7 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia – zgodnie z Formularzem Nr 8..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.witnica.pl ..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica pok. 6.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt wszpółfinanowany ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności.

Rozsztrzygnięcie zamówienia

Witnica: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białczyk w ramach projektu Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Witnica
Numer ogłoszenia: 353270 – 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253302 – 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białczyk w ramach projektu Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Witnica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w tym: – rozbudowa oczyszczalni ścieków 950 m3/d do 2400 m3/d, obejmująca modernizację istniejącej części technologicznej i budynków oraz budowę części technologicznej o przepustowości ok. 1450 m3/dobę.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 7334927 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013..
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane -INFRA, ul. Podmiejska 15c, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 7047649,24
• Oferta z najniższą ceną: 7047649,24 oferta z najwyższą ceną: 8719009,43
• Waluta: PLN.

Kalendarium

16.06.2012

Dnia 16.06.2012 r. podczas uroczystości kulminacyjnych Jubileuszu 750-lecia powstania Witnicy, odbył się hapenning promocyjny związany z projektem „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”. Dokonano odsłonięcia kiosku informacyjnego dostarczającego informacji o projekcie. Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt informowali mieszkańców o rezultatach projektu. Rozdawano materiały promocyjne oraz informacyjne zainteresowanym mieszkańcom.

 


 

30.05.2012

4 30 maja 2012 r. w regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy odbyła się konferencja informacyjna poświęcona realizacji projektu „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”. Projekt był przedstawiany przez Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) oraz przez operatora sieci i infrastruktury związanej z projektem – Prezesa Miejskich Zakładów Komunalnych w Witnicy. Zgromadzeni uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań nt. projektu i uzyskania na nie odpowiedzi. Każdy mógł otrzymać materiały promocyjne związane z projektem.

 


 

04.10.2011

4 października 2011 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego bloku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Białczyku k. Witnicy. Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Białczyku wybudowano w technologii według patentu polskiej firmy Biogradex z Elbląga, autorstwa inż. Andrzeja Gólcza. Pierwszy blok oczyszczalni o przepustowości 1000 m3/d oddany został do użytku w 2000 r., a drugi, nowy blok ma przepustowość docelową 1400 m3/d. Generalnym wykonawcą inwestycji była firmy: INFRA z Gorzowa Wlkp. (roboty budowlane) oraz firma Biogradex (roboty technologiczne). Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu.


14.07.2011

W dniu 14.07.2011 r. dokonano odbioru końcowego robót dla zadania : „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Witnica Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Ulice: Osadników, Wysockiego, Rolna, Myśliwska, Wilcza, Kos. Mirosł, Wesoła, Ptasia, Strzelecka, Różana, Świerczewskiego, Wojska Polskiego, Kasztanowa, Dębowa, Sosnowa, Zaułek Polny, Wielka, Konopnickiej, Cmentarna, Sportowa, Moniuszki, Końcowa, Kościuszki, Zaułek Kowalski, Os. Zachodnie, Rutkowskiego, Gajowa. W tym: – kanalizacji grawitacyjnej – ok 12 km – kanalizacji tłocznej – ok 0,5 km plus 3 przepompownie ścieków – sieci wodociągowej – 5,3 km.

 


02.06.2011

W dniu 02.06.2011 r. dokonano odbioru końcowego robót dla zadania :”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk” Zakres inwestycji obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej z przepompowniami ścieków oraz wybudowanie wodociągu. Ogółem, długość sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach tego zadania wynosi ok. 16,3 km, a sieci wodociągowej 4,5 km.

 

 


 

22.02.2010
Uroczysta inauguracja realizacji projektu. Wmurowany został kamień węgielny w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Podpisano aneks do umowy dla dwóch projektu, co było niezbędne z uwagi na zmiany w Ustawie o finansach publicznych. Aneks wprowadził nową instytucję płatnika w procesie wdrażania projektu – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

Podpisanie aneksu do umowy  POIS.01.01.00-00-040/08-00

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

 

 

10.11.2009
10 listopada 2009 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Sanitar wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk”.
Umowa została podpisana przez Pełnomocnika Gminy Witnica ds. Realizacji Projektu Pana Andrzeja Zabłockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Chudziak. Wykonawcę reprezentował Pan Jan Kordacz – właściciel firmy.
Przedsiębiorstwo Sanitar złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu proponując cenę brutto 6.914.739,79 zł.


02.11.2009
Przekazanie placu budowy oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwu Inżynieryjno Budowlanemu „INFRA” Spółka z o.o.

 


 


08.10.2009
8 października 2009 r. o godzinie 8.00 nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Witnica, reprezentowaną przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Pana Andrzeja Zabłockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Chudziak, a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Budowlanym „INFRA” Spółka z o.o.

 


 


30.06.2009
Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Burmistrz Witnicy Andrzeja Zabłockiego, i Alicję Makarską – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 


 


8.04.2009
Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Środowiska) przyznania dofinansowania zostało podpisane przez Sekretarza Stanu Pana Stanisława Gawłowskiego.

 


 
30.05.2009
Złożenie wniosku o dofinansowanie.

Jednostka Realizująca Projekt

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Zgodnie z powyższym wymogiem, w obrębie Urzędu Miasta i Gminy Witnica, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, utworzona została Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

 

Skład personalny Jednostki Realizaującej Projekt (JRP):

Kierownik JRP – mgr inż. Krystyna Sibińska

 

Sekretariat, promocja oraz monitoring – mgr Anna Torchała

 

Dział obsługi inżynieryjnej:

mgr Stanisław Czapaluk – pełniący jednocześnie funkcję Z-cy Kierownika JRP

mgr inż. Radosław Książkiewicz

mgr inż. Wojciech Stokop

 

Dział obsługi finansowej:

mgr Agnieszka Bajkiewicz

inż. Katarzyna Cybułka

Nadzór nad Działem obsługi finansowej pełni Skarbnik Miasta i Gminy Witnica – mgr Agnieszka Chudziak

 

Dział obsługi formalnej, monitoringu i promocji:

mgr Paweł Łopatka

 

 

Obowiązki Jednostki Realizaującej Projekt

 

Do zakresu obowiązków Kierownika JRP należą:

 • kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracami JRP
 • bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań,
 • przygotowanie, aktualizacja oraz zatwierdzenie: Harmonogramu Projektu, Planu Płatności i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
 • organizacja prac dotyczących przygotowania dokumentacji przetargowych dla wszystkich przetargów założonych w Harmonogramie Realizacji Projektu,
 • zapewnienie organizacji i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji Projektu
 • weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów przetargowych sporządzonych w JRP,
 • zapewnienie prowadzenia działań na rzecz popularyzacji przepływu informacji dotyczących Projektu zgodnie z obowiuązującycmi wytycznymi  
 • zatwierdzanie korespondencji i dokumentów przygotowanych w JRP
 • przygotowanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji Projektu,
 • zapewnienie warunków i ogólny nadzór nad przechowywaniem całości dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji Projektów

 

Do zakresu obowiązków Działu obsługi inżynieryjnej należą:

 • weryfikacja dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej (SIWZ) dla kontraktów na roboty budowlane,
 • przygotowanie i aktualizowanie Harmonogramów Realizacji Projektu we współpracy z Działem obsługi finansowej i Działem monitoringu
 • nadzór nad prawidłowością stosowania procedur formalnych wynikających m.in. z wymogów Prawa Budowlanego
 • udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji,
 • zgłaszanie Kierownikowi JRP wszelkich uchybień i zagrożeń dotyczących realizacji Projektu
 • uczestnictwo w radach budowy
 • weryfikacja Przejściowych Świadectw Płatności pod względem technicznym i rachunkowym,
 • uczestrnictwo w odbiorach częściowych, końcowych i innych,
 • dokonanie rozliczeń poszczególnych zadań (w tym kwalifikowalności wydatków).

 

Do zakresu obowiążków Działu obsługi formalnej i monitoringu należą:

 • weryfikacja częsci formalnej SIWZ (warunki kontraktu, IDW) dla zamówień podstawowych,
 • przygotowanie częsci formalnej SIWZ (warunki kontraktu, IDW) dla zamówień dodatkowych i uzupełniających w trakcie realizacji inwestycji
 • przygotowanie aneksów,
 • prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia (w tym organizacja pracy komisji przetargowych)
 • archiwizacja dokumentacji przetargowej,
 • weryfikacja gwarancji zabezpieczen finansowych
 • przygotowanie analiz prawnych i uzgadnianie ich z Kancelarią prawną w celu ich akceptacji,
 • weryfikacja Raportów Inzyniara i sprawozdań
 • sporzadzanie Raportów Zamawiającego z realizacji Projektu, w tym raportu na komitet Monitorujący,
 • aktualizacja procedur JRP

Do zakresu obowiązków Działu obsługi finansowej należą:

 • sprawowanie nadzoru finansowego
 • monitorowanie finansowe Projektu zgodnie z Planami Płatności, harmonogramami i planami inwestycyji
 • rejestracja wpływających faktur i rachunków,
 • weryfikacja poprawności faktur wystawianych przez wykonanwców
 • sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym oraz wtórnie pod względem merytorycznym z uwzględnieniem zastosowanej klasyfikacji VAT z przepisami o statystyce państwowej
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie do Działu finansowo-ksiegowego,
 • przygotowanie i aktualizacja Planu Płatności (z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania) we współpracy z Działem obsługi inżynieryjnej
 • sygnalizowanie Kierownikowi JRP zagrożenia płynnosci finansowej Projektu,
 • prowadzenie zestawień księgowych, w tym przechowywyanie kopii dowodów księgowych, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, dla potrzeb monitorowania rzeczowo-finansowego inwestycji
 • sporządzanie raportów finansowych
 • sporzadzanie wniosków o płatność w tzw. małym i dużym obiegu
 • sporzadzanie prognoz wnioskowania o środki z NFOŚiGW
 • monitorowanie potrzeby wykorzystania pożyczek z NFOŚiGW
 • monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych Projektu, sporządzanie kserokopii wyciągów bankowych i ich przechowywyanie
 • monitorowanie wysokości zabezpieczenia środków FS
 • monitorowanie ważności gwarancji na zwrot zaliczki, prowadzenie zestawień wszystkich gwarancji,
 • monitorowanie akceptacji dokumentów zatwierdzonych przez SUZ,
 • sporzadzanie list sprawdzajacych do faktur na koszty kwalifikowane, weryfikacja zgodności wystawionej faktury z Przejściowym Świadectwem Płatności
 • przygotowanie i wysyłanie dokumentacji wymaganej NFOŚ iniezbędnej do weryfkacji kosztów kwalifikowanych,
 • rozpisywanie nakładów dotyczących kosztów kwalifikowanych oraz rozliczanie różnic kursowych,
 • przechowywanie kopii raportów audytu finansowego
 • współudział w opracowaniu planów finansowych oraz sprawozdań w zakresie zadań objętych Projektami,

Do zakresu obowiązków Sekretariatu i Promocji należą:

 • prowadzenie sekretariatu JRP
 • udzielanie informacji o Projekcie i współpraca z mediami
 • prowadzenie działań informacyjnych i upowszechniających
 • przygotowanie notatek prasowych, artykułów, konferencji prasowych, ulotek, broszur itp.
 • redakcja strony www,
 • nadzorowanie wypełniania przez wykonanwców zadań związanych z promocją i wizualizacją Projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe)

O projekcie

baner_fs_2010

Opis projektu

Mala_naklejka_na_folder

Gmina Witnica przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Ujscie Warty – zintegrowana gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracji Witnica” Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infsrastruktura i Środowisko. Łącznie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych ok. 3718 odbiorców, co stanowi ok. 28% ogółu mieszkańców Aglomeracji Witnica. Zakres inwestycji obejmuje najefektywniejsze i najistotniejsze zadania z punktu widzenia właściwego funkcjonowania na obszarze aglomeracji systemu wodno-ściekowego. W ramach projektu wykonane zostaną sieci wodociągowe w Witnicy i Białczu, sieci kanalizacyjne w Witnicy, Białczu, Pyrzanach, Nowinach Wielkich. Wybudowana zostanie sieć wodociągowa długości 9,1 km oraz sieć kanalizacji sanitarnej długości 26,4 km. Rozbudowana zostanie gminna oczyszczalnia ścieków w Białczyku. Jej średnia dobowa wydajność wzrośnie z 1000m3/dobę do 2400m3/dobę.

 

Cele projektu

Obecny stan skanalizaowania aglomeracji Witnica (stan na 2008 r.) wynosi 29 %, a stan zwodociągowania 71,5 %. Ze zbiorczego systemu kanalizacji korzysta 3 845 mieszkańców , a z sieci wodociągowej 9 342 mieszkańców. Realizacja części operacyjnej projektu zakończy się w 2012 roku. Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne i organizacyjne i finansowe, wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przez właścicieli posesji będzie następować w kolejnych latach, aż do roku 2015.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wypełnienia zap[isów dokumentów planistycznych i strategicznych na szeblu krajowym, międzynarodowym i lokalnym.

Projekt poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy jednoczesnym poszanowaniu i ochronie środowiska przyczynia się do wzmocnienia spójności społecznej i ekonomicznej Wspólnoty Europejskiej, co jest celem Funduszu Spójności utworzonego na mocy Rozporzadzenia Rady Europy (WE) nr 1084/2006.

Realizacja przedsięwzięcia wypełnia cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnym ochronie i poprawie stanu środowiska. Projekt przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Polski oraz przeciwdziałaniu marginalizacji regionów Polski poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Realizacja przedsiewzięcia przyczyni się do poprawy jakości środowiska oraz osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym wypełnienia celów zawartych w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014. W zakresie rozbudowy infrastruktury technicznewj projekt przyczynia się ponadto do wypełnienia celów okreslonych w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2013. Realizacja projektu wypełnia równiez zapisy Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.